Het beste mannen ondergoed

0 items: € 0,00

 


Mannen ondergoed

   

Algemene voorwaarden van Tothem Underwear Amsterdam

Algemene Voorwaarden voor levering via internet aan consumenten van Tothem Underwear Amsterdam hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst; de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van gebruiker zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van gebruiker worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door gebruiker ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend en gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.4
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door gebruiker. Gebruiker is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt gebruiker dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.3 Van iedere bestelling ontvangt de consument een bevestiging via e-mail. Hierin staan de producten en prijzen vermeld, alsmede de verzendkosten.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele handlings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden bepaald door afstand tot de plaats van bestemming en de gewenste overkomstsnelheid.
4.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van de consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
4.3 Indien de consument met enige betaling in gebreke bent, is gebruiker gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door gebruiker.

Artikel 5. Levering

5.1 Gebruiker verzendt de producten binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling en betaling. Zodra de producten verzonden zijn, zendt gebruiker aan de consument een e-mail met een bevestiging van de verzending en een indicatie van het te verwachten aflevertijdstip.
5.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand laten. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan gebruiker verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door gebruiker geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Gebruiker garandeert niet dat de aan de consument geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Indien de consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan gebruiker te retourneren. De consument dient dit middels een e-mail onmiddellijk aan gebruiker kenbaar te maken, onder vermelding van de productomschrijving, klantnummer en factuurnummer. De consument dient onmiddellijk het te retourneren product, niet gedragen en in originele, ongeopende verpakking en met een kopie van de factuur te retourneren aan gebruiker. Uit hygiënisch oogpunt kunnen strings, jockstraps en stringbody's niet worden geruild of geretourneerd. De kosten voor de retourzending komen geheel voor rekening van de consument. Het verdient aanbeveling de retourzending "aangetekend" te verzenden.
Na ontvangst van het geretourneerde product zal gebruiker binnen veertien (14) werkdagen het product terugbetalen. Gebruiker behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte te vergoeden, indien de retourzending te laat is, de verpakking reeds geopend is, of het product gebruikt of beschadigd is. In welk geval gebruiker de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stelt.
8.2 Indien de consument binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de producten gebreken of foutieve levering constateert, dient de consument dit onmiddellijk te melden aan gebruiker. De consument dient het product met een kopie van de factuur aan gebruiker te retourneren. Indien de genoemde gebreken of foutieve levering van het geretourneerde product door gebruiker erkend worden, komen de verzendkosten van een vervangend product voor rekening van gebruiker. Indien de consument geen vervangend product wenst, zal gebruiker binnen veertien (14) werkdagen het geretourneerde product terugbetalen.  
8.3 Slijtage als gevolg van abnormaal gebruik of onjuiste was- en/of droogbehandelingen zullen nimmer als gebreken geaccepteerd kunnen worden.

Artikel 9. Privacy verklaring

9.1 Gebruiker, Tothem Underwear Amsterdam, geeft de hoogste prioriteit aan de privacy van de gebruikers en bezoekers van haar website en webwinkel. De persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en beschermd. Bij het uitvoeren van bestellingen en het voeren van bijbehorende correspondentie maken wij gebruik van de opgegeven naam, het e-mailadres en afleveradres.
Betaalgegevens komen niet bij ons terecht. Deze komen automatisch terecht bij uw bank indien u kiest voor iDeal-betaling of bij uw creditcardmaatschappij.
Opgegeven persoonlijke informatie wordt door ons nimmer aan derden getoond, anders dan bij de uitvoering van uw bestelling. Persoonlijke informatie kan door ons worden gebruikt uitsluitend voor onze aanbiedingen, tenzij consument daartegen bezwaar maakt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en gebruiker, dan wel tussen gebruiker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en gebruiker, is gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van gebruiker.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft gebruiker in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door aan de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat gebruiker gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan gebruiker kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien de consument aan gebruiker schriftelijk opgave doet van een adres, is gebruiker gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan gebruiker schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door gebruiker gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat gebruiker deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met gebruiker in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door gebruiker vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Gebruiker is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Tothem Underwear
Kantershof 147
1104 GH  Amsterdam

Telefoon 020 - 623 06 41

www.tothem-underwear.com
K.v.K. 33005327
B.T.W.  NL8149.67.334.B.01

Design and Maintenance: Kairoos Producties